هرگز چیزی که باعث لبخند تو میشود را فراموش نکن ...

 

جملات زیبا گیله مرد